Gale Awọn awoṣe Ọja ti a ṣe ti 1941-1963

AMC "Saber"  
3 HP 1955 3D12M Itaja fun Parts
3 HP 1956 3D13M Itaja fun Parts
5 HP 1955 5D11M Itaja fun Parts
5 HP 1956 5D12M Itaja fun Parts
5 HP 1956 5D13M Itaja fun Parts
5 HP 1955-1956 5S12M Itaja fun Parts
12 HP 1955 12D11M Itaja fun Parts
12 HP 1956 12D13M Itaja fun Parts
22 HP 1955 22D10M 22DE10M Itaja fun Parts
25 HP 1956 22D11M 22DE11M Itaja fun Parts

 

Atlas "Royal"  
1.5 HP 1948-1949 1A5 Itaja fun Parts
3 HP 1950 1A9 Itaja fun Parts
3 HP 1952-1953 3D10A Itaja fun Parts
3 HP 1953-1955 3D11A Itaja fun Parts
3 HP 1955 3D12A Itaja fun Parts
3 HP 1956 3D13A Itaja fun Parts
5 HP 1947-1948 2A3 Itaja fun Parts
5 HP 1949-1950 2A7 Itaja fun Parts
5 HP 1951-1954 5D10A Itaja fun Parts
5 HP 1953-1954 5S10A Itaja fun Parts
5 HP 1955 5D11A 5S11A Itaja fun Parts
5 HP 1956 5D12A 5D13A Itaja fun Parts
12 HP 1948-1950 2A8 Itaja fun Parts
12 HP 1951-1953 12D10A Itaja fun Parts
12 HP 1954-1955 12D11A Itaja fun Parts
12 HP 1953 12S10A Itaja fun Parts
12 HP 1956 12D13A Itaja fun Parts
22 HP 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A Itaja fun Parts
25 HP 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A Itaja fun Parts

 

Fedway "Saber"  
3 HP 1953 3D10D 3D11D Itaja fun Parts
5 HP 1953 5D10D 5S10D Itaja fun Parts
12 HP 1953 12D10D 12S10D Itaja fun Parts

 

Gale awọn Ọja "Buccaneer"  
1.5 HP 1950 1B10 Itaja fun Parts
3 HP 1950 1B9 Itaja fun Parts
5 HP 1951-1953 3D10B Itaja fun Parts
5 HP 1953-1955 3D11B Itaja fun Parts
5 HP 1955 3D12B Itaja fun Parts
5 HP 1956 3D13B Itaja fun Parts
5 HP 1957 3D14B Itaja fun Parts
5 HP 1958-1959 3D15B Itaja fun Parts
5 HP 1960 3D16B Itaja fun Parts
5 HP 1961 3D17B Itaja fun Parts
5 HP 1962 3D18B Itaja fun Parts
5 HP 1963 3D19B Itaja fun Parts
12 HP 1951-1953 12D10B 12S10B Itaja fun Parts
12 HP 1954-1955 12D11B Itaja fun Parts
12 HP 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B Itaja fun Parts
12 HP 1957 12D15B 12DE15B 12S13B Itaja fun Parts
12 HP 1958 12D17B 12S15B Itaja fun Parts
12 HP 1959 12D18B Itaja fun Parts
15 HP 1960 15D10B Itaja fun Parts
15 HP 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B Itaja fun Parts
15 HP 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B Itaja fun Parts
15 HP 1963 15D15B 15DL15B Itaja fun Parts
22 HP 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B Itaja fun Parts
25 HP 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B Itaja fun Parts
25 HP 1957 22D14B 22DE14B Itaja fun Parts
25 HP 1958 22D15B 22DE15B Itaja fun Parts
25 HP 1959 22D16B 22DE16B Itaja fun Parts
25 HP 1960 22D17B 22DE17B Itaja fun Parts
25 HP 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B Itaja fun Parts
25 HP 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B Itaja fun Parts
25 HP 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B Itaja fun Parts
35 HP 1958 35DE10B Itaja fun Parts
35 HP 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B Itaja fun Parts
35 HP 1960 35D13B 35DE13B Itaja fun Parts
40 HP 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B Itaja fun Parts
40 HP 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B Itaja fun Parts
40 HP 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B Itaja fun Parts

 

Gamble Skogmo "Hiawatha"  
1.5 HP 1948-1949 840MI-25-7945A Itaja fun Parts
2.5 HP 1941-1942 25-DL 25-S Itaja fun Parts
3 HP 1945-1946 25-3258 Itaja fun Parts
3 HP 1947 25-7955 47-3S Itaja fun Parts
3 HP 1947-1948 25-7956 Itaja fun Parts
3 HP 1948-1949 840MI-25-7957A Itaja fun Parts
3 HP 1949-1950 050MI-25-7958A Itaja fun Parts
3 HP 1951 150MI-25-7959A Itaja fun Parts
3 HP 1955 550MI-25-7959A Itaja fun Parts
5 HP 1941-1942 50-DL 50-S Itaja fun Parts
5 HP 1945-1946 50-DLA 50-SA Itaja fun Parts
5 HP 1947 25-7970 47-5D Itaja fun Parts
5 HP 1947-1948 25-7971 Itaja fun Parts
5 HP 1948 840MI-25-7972A Itaja fun Parts
5 HP 1951 150MI-25-7973A Itaja fun Parts
5 HP 1952 250MI-25-7973A Itaja fun Parts
5 HP 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B Itaja fun Parts
5 HP 1954 450MI-25-7973A Itaja fun Parts
12 HP 1948 840MI-25-7980A Itaja fun Parts
12 HP 1949-1950 940MI-25-7980A Itaja fun Parts
12 HP 1951 150MI-25-7981A Itaja fun Parts
12 HP 1952 250MI-25-7981A Itaja fun Parts
12 HP 1953 350MI-25-7981B Itaja fun Parts
12 HP 1954 450MI-25-7982 Itaja fun Parts
12 HP 1955 550MI-25-7982A Itaja fun Parts

 

Goodrich "Flyer"  
3 HP 1952 45-050 Itaja fun Parts
5 HP 1951 64-180 Itaja fun Parts
5 HP 1952 45-060 Itaja fun Parts
12 HP 1952 45-070 Itaja fun Parts

 

Goodyear "Okun Bee"  
1.5 HP 1948-1949 025-3562 Itaja fun Parts
1.5 HP 1949-1950 025-3562A Itaja fun Parts
3 HP 1945-1946 025-3555 Itaja fun Parts
3 HP 1947 1G1 Itaja fun Parts
3 HP 1947-1948 1G4 Itaja fun Parts
3 HP 1948-1949 025-3563 Itaja fun Parts
3 HP 1949-1950 025-3566 Itaja fun Parts
3 HP 1951-1953 025-3567 (3D10G) Itaja fun Parts
3 HP 1953 025-3567 (3D11G) Itaja fun Parts
3 HP 1954-1955 025-3574 (3D11G) Itaja fun Parts
3 HP 1955 25-3574 (3D12G) Itaja fun Parts
3 HP 1956 225-3606 (3D13G) Itaja fun Parts
3 HP 1957 225-3612 (3D14G) Itaja fun Parts
3 HP 1958-1959 225-3619 (3D15G) Itaja fun Parts
5 HP 1945-1946 025-3550 Itaja fun Parts
5 HP 1947 2G2 Itaja fun Parts
5 HP 1947-1948 2G3 Itaja fun Parts
5 HP 1948 025-3564 Itaja fun Parts
5 HP 1949-1950 025-3564A Itaja fun Parts
5 HP 1951-1953 025-3569 (5D10G) Itaja fun Parts
5 HP 1951-1954 025-3568 (5S10G) Itaja fun Parts
5 HP 1954 025-3573 (5D10G) Itaja fun Parts
5 HP 1955 025-3603 (5D11G) Itaja fun Parts
5 HP 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) Itaja fun Parts
5 HP 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) Itaja fun Parts
5 HP 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) Itaja fun Parts
5 HP 1959 225-3450 (5D16G) Itaja fun Parts
12 HP 1948 025-3565 Itaja fun Parts
12 HP 1949-1950 025-3565A Itaja fun Parts
12 HP 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) Itaja fun Parts
12 HP 1954-1955 25-3572 (12D11G) Itaja fun Parts
12 HP 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) Itaja fun Parts
12 HP 1957 225-3615 (12D15G) Itaja fun Parts
12 HP 1958 225-3622 (12D17G) Itaja fun Parts
12 HP 1959 225-3451 (12D18) Itaja fun Parts
22 HP 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) Itaja fun Parts
25 HP 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) Itaja fun Parts
25 HP 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) Itaja fun Parts
25 HP 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) Itaja fun Parts
25 HP 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) Itaja fun Parts
35 HP 1958 225-3625 (35DE10G) Itaja fun Parts
35 HP 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) Itaja fun Parts

 

Montgomery Ward "Okun Ọba"  
1.5 HP 1948-1949 84GG9003A Itaja fun Parts
1.5 HP 1949-1950 94GG9003B Itaja fun Parts
2.5 HP 1941-1942 24GG9351A Itaja fun Parts
3 HP 1945-1946 64GG9005 Itaja fun Parts
3 HP 1947 74GG9005A Itaja fun Parts
3 HP 1947-1948 74GG9006 Itaja fun Parts
3 HP 1948-1949 84GG9007A Itaja fun Parts
3 HP 1949-1950 94GG9009A Itaja fun Parts
3 HP 1951 5GG9004A Itaja fun Parts
3 HP 1952 25GG9004A Itaja fun Parts
3 HP 1953 35GG9004A 35GG9004B Itaja fun Parts
3 HP 1954 45GG9004A Itaja fun Parts
3 HP 1955 GG-9004A GG-9004B Itaja fun Parts
3 HP 1956 GG-9000A Itaja fun Parts
3 HP 1957 GG-9006A Itaja fun Parts
3 HP 1958 GG-8962A Itaja fun Parts
3 HP 1959 GG-8962B Itaja fun Parts
3 HP 1960 GG-8804A Itaja fun Parts
3 HP 1961 GG-18735A Itaja fun Parts
3 HP 1962 GG-18735B Itaja fun Parts
3 HP 1963 GG-18800A Itaja fun Parts
5 HP 1941-1942 14GG8826 14GG8827 Itaja fun Parts
5 HP 1945 54GG9010 54GG9011 Itaja fun Parts
5 HP 1946 64GG9010 64GG9011 Itaja fun Parts
5 HP 1947 74GG9011A Itaja fun Parts
5 HP 1947-1948 74GG9012 Itaja fun Parts
5 HP 1949-1950 94GG9014A Itaja fun Parts
5 HP 1951 15GG9014A 15GG9015A Itaja fun Parts
5 HP 1952 25GG9015A Itaja fun Parts
5 HP 1953 35GG9014A 35GG9015A Itaja fun Parts
5 HP 1954 45GG9014A 45GG9015A Itaja fun Parts
5 HP 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A Itaja fun Parts
5 HP 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B Itaja fun Parts
5 HP 1957 GG-8960A GG-9003A Itaja fun Parts
5 HP 1958 GG-8977A Itaja fun Parts
5 HP 1959 GG-8977B Itaja fun Parts
5 HP 1960 GG-8822A Itaja fun Parts
5 HP 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C Itaja fun Parts
5 HP 1962 GG-18736D Itaja fun Parts
5 HP 1963 GG-18801A Itaja fun Parts
12 HP 1948 84GG9017A Itaja fun Parts
12 HP 1949-1950 94GG9017A Itaja fun Parts
12 HP 1951 15GG9017A 15GG9018A Itaja fun Parts
12 HP 1952 25GG9018A Itaja fun Parts
12 HP 1953 35GG9017A 35GG9018A Itaja fun Parts
12 HP 1954-1955 GG-9016A Itaja fun Parts
12 HP 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A Itaja fun Parts
12 HP 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C Itaja fun Parts
12 HP 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A Itaja fun Parts
12 HP 1959 GG-8981B GG-8992B Itaja fun Parts
15 HP 1960 GG-8823A Itaja fun Parts
15 HP 1961 GG-18737A GG-18737B Itaja fun Parts
15 HP 1962 GG-18737C GG-18737D Itaja fun Parts
15 HP 1963 GG-18734C GG-18802A Itaja fun Parts
22 HP 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B Itaja fun Parts
25 HP 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B Itaja fun Parts
15 HP 1957 GG-9025A GG-9026A Itaja fun Parts
25 HP 1958 GG-8985A Itaja fun Parts
25 HP 1959 GG-8985B Itaja fun Parts
25 HP 1960 GG-8834A GG-8835A Itaja fun Parts
25 HP 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B Itaja fun Parts
25 HP 1963 GG-18803A Itaja fun Parts
35 HP 1958 GG-8997A Itaja fun Parts
35 HP 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C Itaja fun Parts
35 HP 1960 GG-8836A GG-8837A Itaja fun Parts
40 HP 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A Itaja fun Parts
40 HP 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B Itaja fun Parts
40 HP 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A Itaja fun Parts
   
Spiegel "Brooklure"  
1.5 HP 1950 230-50-1 Itaja fun Parts
3 HP 1950 230-50-3 Itaja fun Parts
3 HP 1951-1953 230-51-3D Itaja fun Parts
3 HP 1953-1955 230-51-3DA Itaja fun Parts
3 HP 1955 230-51-3DB Itaja fun Parts
3 HP 1956 50T3341 Itaja fun Parts
3 HP 1957 50T3337 Itaja fun Parts
3 HP 1958 50Z3323 Itaja fun Parts
5 HP 1950 230-50-5 Itaja fun Parts
5 HP 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S Itaja fun Parts
5 HP 1955 230-55-5D Itaja fun Parts
5 HP 1956 50T3342 50T3343 50T3343A Itaja fun Parts
5 HP 1957 50T3343B Itaja fun Parts
5 HP 1958 50Z3324 Itaja fun Parts
12 HP 1950 230-50-12 Itaja fun Parts
12 HP 1951-1953 230-51-12D Itaja fun Parts
12 HP 1953 230-51-12S Itaja fun Parts
12 HP 1954 230-53-12D Itaja fun Parts
12 HP 1956 50T3344 Itaja fun Parts
12 HP 1957 50T3338 Itaja fun Parts
12 HP 1958 50Z3325 Itaja fun Parts
25 HP 1956 50T3345 50T3346 Itaja fun Parts
25 HP 1957 50T3339 50T3340 Itaja fun Parts
25 HP 1958 50Z3326 50Z3327 Itaja fun Parts
   
Iyara Iwọ-Oorun "Iwọ-oorun Oorun"  
2.5 HP 1941-1942 121W 122W Itaja fun Parts
5 HP 1941-1942 251W 252W Itaja fun Parts

 

.

akori nipa Danetsoft ati Danang Probo Sayekti atilẹyin nipasẹ Maksimer